مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای منطبق بر استاندارد های جهانی با رعایت دو اصل کیفیت و مشتری مداری خود را ملزم به اجرای اهداف با رئوس ذیل می نماید :

• خدمات پس از فروش موثر در راستای خلق ارزش برای مشتریان .
• تامین آرامش و رفاه پرسنل.
• احترام به حقوق مشتریان.
• مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری.
• توجه به کیفیت و بهبود مستمر.
• تکریم منابع انسانی و احترام متقابل.
• تعهد و وفاداری (کارکنان، مشتریان).
• توجه به شایسته سالاری.
• نهادینه شدن باورهای سازمانی.

این مدیریت از کلیه کارکنان انتظار دارد که با مشارکت موثر در فرآیند استقرار و بهبود مستمر این سیستمها ، مدیریت را در راستای تلاش برای تحقق آرمانهای سازمان همراهی نماید .

Call Now Button